Elektrotehnički fakultet Alumni
Prijava
Lista prijavljenih
Adresar
Broj prijavljenih članova : 259

O nama


Po ugledu na univerzitetska alumni udruženja u svijetu pokreće se inicijativa za osnivanje udruženja Alumni Elektrotehničkog fakulteta u Podgorici (skraćeni naziv ETeFA).

Cilj Udruženja je okupljaje i međusobno povezivanje diplomaca, magistranata, doktoriranta, bivših i sadašnjih profesora i saradnika, kao i prijatelja Elektroehničkom fakultetu u Podgorici, jačanje duha pripadnosti Fakultetu, povezivanje sa matičnom instirucijom i obezbeđivanje komunikacije među članovima udruženja sa ciljem uključivanja u aktivnosti za zajedničku korist.

Cilj udruženja je i da članovi udruženje svojim angažovanjem doprinesu promociji matične institucije, njenom ugledu i napretku.

Alumni udruženja su udruženja ljudi koji žele da ostanu u vezi sa organizacijom koja nešto znači u njihovom razvoju i radu. Naziv potiče od latinske reči alumni koja se prevodi kao pitomac ili učenik.

Ova udruženja su dominanto vezana za univerzitete i stara su koliko i univerziteti, ali se tokom godina ovaj oblik udruživanja proširio i na druga podrućja rada i življenja i na različite načine se ova udruženja vezuju za matičnu instituciju.

Svrha alumni udruženja je jačanje duha pripadnosti nekoj organizaciji i obezbeđivanje komunikacije među članovima sa ciljem uključivanja u aktivnosti za dobro svih. U toj socijalnoj i emotivnoj povezanosti članovi udruženja mogu da unapređuju i svoju stručnu karijeru saznanjima koja permanentno dobijaju od matične organizacije i od drugih alumni članova sa kojima se druže. Članovi udruženja, zbog toga što su mnogo toga dobili od matične institucije, žele da joj nešto i vrate i to ličnim angažovanjem za njen prosperitet.

Generalno, aktivnosti udruženja se opisuju sa "5 I": Identifikacija, Informisanje, Interes, Involviranje, Investiranje. Ključna vrednost alumni udruženja je komunikacija. Danas je ona unapređena raznim oblicima internet komunikacije. Međutim, živa komunikacija je nezamenljiva za socijalnu i emotivnu dimenziju povezivanja članova alumni udruženja.

Alumni udruženje se vremenom menjaju u zavisnosti od kulture ambijenta i od ukupnih društvenih, tehničkih i tehnoloških prilika, tako da danas svako alumni udruženje svoje aktivnosti određuje i oblikuje u skladu sa potrebama članova i matične institucije i skladu sa kulturom okruženja.

Djelatnost udruženja ETeFA bi bila omogućavanje ćlanovima udruženja, da kroz druženje, komuniciranje i profesionalno povezivanje, kroz različite forme organizovanja, zadovolje svoje društvene, emocijalne i profesionalne potrebe koje su vezane za instituciju koja ih povezuje - Elektrotehnički fakultet u Podgorici, instituciju sa kojom se identifikuju kroz profesiju koju su stekli na njoj, kroz socijalni život dok su bili na njoj, instituciju koja ih profesionalno, statusno i socijalno profiliše kroz ceo život.

Aktivnosti članova u Udruženju ostvarivale bi se kroz osnovne organizacione forme rada - klubovi i sekcije. Klubovi se osnivaju za zadovoljenje socijalnih programa članova kroz stalni termin i mjesto okupljanja, a sekcije su forme profesionalnog pozivanja članova Udruženja.

Kompletna komunikacija i administracija Udruženja bi se odvijala preko web poretala Udruženja. Članstvo u Udruženu bi se postajalo otvaranjem profila na web portalu Udruženja.

Udruženje nema članarinu. Programi rada u Udruženju koji se budu realizovali definišu i način finasiranja programa od strane učesnika u programu.

Udruženje će raditi u skladu sa Statutom koji će se donijeti na Osnivačkoj skupštini u skladu sa Zakonom o nevladinim organizacijama Crne Gore.

Prva faza u osnivanju udruženja je konstatovanje zainteresovanosti za formiranje Udruženja.
Prijavljivanje zainterersovanih za članstvo vrši se preko web portala http://alumni.montex.me/ na kome se nalazi i tekst inicijative i preko kojeg će se vršiti komunikacija.

Kada bude prijavljeno 150 zainteresovanih za osnivanje Udruženja pristupilo bi de osnivanju Udruženja. Bio bi urađen portal Udruženja na kojem bi bio dat predlog Statuta, preko kojega bi se otvaranjem profila postajlo osnivač Udruženja i prko koga bi se vršila komunikacija i zakazivanje Osnivačke skupštine.

Inicijator,
Prof.dr Novak Jauković

Dokumenta


Na osnovu člana 12 Zakona o nevladinim organizacijama ( Sl. List Crne Gore br. 39/11 ) Osnivačka Skupština nevladine organizacije „Alumni Elektrotehničkog fakulteta u Podgorici” na sjednici u Podgorici od 03.aprila 2016. godine je usvojila,

STATUT

OPŠTE ODREDBE

Član 1

Ovim Statutom utvrđuju se naziv i sjedište nevladinog udruženja „Alumni Elektrotehničkog fakulteta“ (u daljem tekstu: Udruženje), ciljevi i djelatnost, prava i obaveze članova, unutrašnja organizacija i organi, način izbora i opoziva lica ovlašćenog za zastupanje, sticanje i raspolaganje imovinom, javnost rada, prestanak rada i druga pitanja od značaja za rad Udruženja.

Član 2

Naziv udruženja je: Alumni Elektrotehničkog fakulteta.

Skraćeni naziv udruženja je ETeFA.

Naziv na engleskom je: Faculty of Electrical Engineering Alumni.

Član 3

Sjedište Udruženja je u Podgorici.

Član 4

Rad Udruženja je javan.

Javnost rada Udruženja se ostvaruje putem saopštenja za javnost, objavljivanjem godišnjeg finansijskog izvještaja i drugih podataka od značaja za rad udruženja na internet stranici nevladine organizacije.

Član 5

Udruženje se osniva na neodređeno vrijeme.CILJEVI I DJELATNOSTI

Član 6

Cilj Udruženja je okupljanje i međusobno povezivanje diplomaca, magistranata, doktoranta, bivših i sadašnjih profesora i saradnika, kao i prijatelja Elektroehničkog fakulteta u Podgorici (u daljem tekstu Fakultet), jačanje duha pripadnosti Fakultetu, povezivanje sa matičnom institucijom i obezbjeđivanje komunikacije među članovima udruženja sa ciljem uključivanja u aktivnosti za zajedničku korist.

Cilj Udruženja je i da članovi udruženja svojim angažovanjem doprinesu promociji matične institucije, njenom ugledu i napretku.

Član 7

Djelatnosti udruženja su:

 • Omogućavanje članovima udruženja, da kroz različite forme organizovanja, kroz komuniciranje, profesionalno povezivanje i druženje, zadovolje svoje društvene, profesionalne i emocionalne potrebe koje su vezane za Fakultet koji ih povezuje
 • Prikupljanje mišljenja članova Udruženja u javnim raspravama o bitnim pitanjima vezanim za ciljeve Udruženja
 • Pružanje informacija o organizaciji i djelovanju Udruženja
 • Organizovanje susreta članova Udruženja i razmjena stručnih iskustava
 • Redovno informisanje članova Udruženja o djelatnostima i dostignućima Udruženja, kao i djelatnostima u struci
 • Pružanje informacija budućim potencijalnim studentima Fakulteta
 • Rad na promociji Fakulteta i Udruženja u domaćim i međunaronim okvirima
 • Saradnja i razmjena naučnog i radnog iskustva među članovima Udruženja i drugim zainteresovanim organizacijama.
 • Izdavanje naučnih, stručnih i informativnih publikacija

Član 8

Pečat Udruženja je okruglog oblika po čijem obodu je latiničnim pismom ispisan puni naziv Nevladino udruženje „Alumni Elektrotehničkog fakulteta”.UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA

Član 9

Organi Udruženja su:

 • Skupština
 • Predsjednik
 • Upravni odbor


SKUPŠTINA

Član 10

Skupština je najviši organ upravljanja u Udruženju.

Član 11

Skupštinu čine svi članovi Udruženja.

Član 12

Predsjednik Udruženja je ujedno i Predsjednik Skupštine Udruženja

Član 13

Ovlašćenje Skupštine:

 • usvaja Statut Udruženja;
 • usvaja izmjene i dopune Statuta;
 • bira i razrješava Predsjednika Udruženja i lice ovlašćeno za zastupanje;
 • birа i rаzrješаvа druge organe udruženjа;
 • odlučuje o udruživanju u saveze i druge oblike povezivanja udruženja;
 • usvaja plan rada za narednu godinu i izvještaj o radu za prethodnu kalendarsku godinu;
 • usvаjа godišnji finansijski izvještaj;
 • odlučuje o promjeni cilja i djelatnosti, prestаnku rаdа i raspodjeli preostale imovine udruženjа;
 • odlučuje i o drugim pitanjima za koja statutom nije utvrđena nadležnost drugih organa udruženja.


SAZIVANJE SKUPŠTINE

Član 14

Sjednica skupštine može biti redovna i vanredna.

Skupština redovno zasjeda jednom u toku godine, krajem septembra ili početkom oktobra. Redovnu sjednicu Skupštine saziva Predsjednik.

Vanredna sjednica Skupštine može se zakazati na inicijativu najmanje jedne trećine članstva najkasnije u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za njeno sazivanje.

Skupština se saziva pismenim pozivom sa naznačenim vremenom i mjestom održavanja i predlogom njenog dnevnog reda, najmanje 10 dana prije održavanja.

Uz poziv za skupštinu dostavlja se i odgovarajući materijal (izvještaji, analize, bilansi, predlozi odluka i dr.)

Radom Skupštine rukovodi Predsjednik Udruženja.KVORUM ZA RAD I ODLUČIVANJE

Član 15

Skupština može da zasijeda i odlučuje ako je prisutno 50 posto plus jedan (natpolovična većina) članova udruženja.

Skupština može da zasijeda i odlučuje ako joj prisustvuju članovi Udruženja koji su opunomoćeni predstavnici preko 50 posto ukupnog broja članova.

Kvorum za rad i odlučivanje utvrđuje Predsjednik Udruženja koji otvara zasijedanje Skupštine.

Član 16

Ako se Skupština nije mogla održati zbog nedostatka kvoruma, ponovo se saziva u roku sedam dana, sa istim dnevnim redom.

Član 17

O donošenju Statuta i njegovim izmjenama i dopunama Skupština odlučuje dvotrećinskom većinom glasova prisutnih ili opunomoćenih članova udruženja.

Inicijativu za pokretanje postupka izmjena i dopuna Statuta može pokrenuti svaki član Skupštine kao i lice ovlašćeno za zastupanje.

Član 18

O drugim pitanjima iz svog djelokruga Skupština odlučuje većinom glasova prisutnih ili opunomoćenih članova Udruženja.NAČIN ODLUČIVANJA

Član 19

Skupština odlučuje javnim glasanjem. Javno glasanje vrši se dizanjem ruke ili izjašnjavanjem putem poimenične prozivke članova.

Član 20

Odsutni član može glasati i pisanim putem ili elekronskom poštom. Pismo kojim odsutni član glasa o pitanjima iz dnevnog reda punovažno je i uzima se u obzir ako stigne Skupštini do njenog održavanja.

Predsjednik Skupštine je dužan je da upozna članove koji su prisutni kako je glasao odsutni član.ZAPISNIK O RADU SKUPŠTINE

Član 21

Na svakoj sjednici Skupštine vodi se zapisnik o radu Skupštine.

U zapisnik se unose osnovni podaci o radu Skupštine a naročito:

 • mjesto i datum održavanja
 • dnevni red
 • imena prisutnih članova
 • lično ime predsjednika ili predsjedavajućeg (ukoliko predsjednik ne može da prisustvuje sjednici iz opravdanih razloga)
 • lično ime zapisničara
 • tok rada, a posebno pitanja o kojima se raspravlja, imena lica koja su učestvovala u raspravi i sažeta sadržina njihovih izlaganja
 • rezultat glasanja po pojedinim tačkama dnevnog reda
 • konstatacija predsjedavajućeg o donošenju odluka
 • izdvojeno mišljenje članova
 • vrijeme završetka sjednice.

Član 22

Svaka odluka Skupštine se unosi u zapisnik.

Uz zapisnik se prilažu i dokazi o sazivanju Skupštine.

Član 23

Zapisnik potpisuje Predsjednik Udruženja i zapisničar.

Ako se zapisnik sastoji od više stranica, Predsjednik i zapisničar stavljaju na svaku stranicu zapisnika svoj skraćeni potpis (paraf).

Član 24

Članovi Skupštine imaju pravo pregleda zapisnika po njegovom sastavljanju i potpisivanju predsjedavajućeg i zapisničara.

Zapisnik o radu Skupštine čuva se u arhivi Udruženja kao dokument trajne vrijednosti.PREDSJEDNIK

Član 25

Predsjednik se bira odlukom Skupštine Udruženja na mandat od dvije godine. Odlukom o postavljanju utvrđuje se dan stupanja na funkciju Predsjednika Udruženja.


Ovlašćenja Predsjednika Udruženja

Član 26

Predsjednik Udruženja:

 • zaključuje ugovore i preduzima druge pravne radnje u ime i za račun Udruženja;
 • odgovara za zakonitost rada;
 • vodi poslove Udruženja saglasno odlukama Skupštine;
 • podnosi Skupštini predlog godišnjeg finansijskog izvještaja;
 • obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom i drugim aktima Udruženja.

Odgovornost lica ovlašćenog za zastupanje

Član 27

Predsjednik, kao lice ovlašeno za zastupanje, odgovara za svoj rad Skupštini i periodično joj podnosi izvještaje o radu.

Za svaku sjednicu Skupštine udruženja, Predsjednik je dužan podnijeti izvještaj o svom radu za period između dvije sjednice.


Razriješenje lica ovlašćenog za zastupanje

Član 28

Predsjednik može biti razriješen funkcije u sledećim slučajevima:

 1. Ako postoje gubici u poslovanju Udruženja.
 2. Ako svojim nesavjesnim ili nestručnim radom ili prekoračenjem ovlašćenja nanese štetu Udruženju, ili ako je usled toga mogla nastati šteta.
 3. Zbog nesposobnosti da organizuje i vodi povjerene mu poslove i poslove iz svog djelokruga.

Član 29

O razriješenju Predsjednika odlučuje Skupština.

Odluka Skupštine o razrješenju Predsjednika je konačna.UPRAVNI ODBOR

Član 30

Upravni odbor ima devet članova i bira ga Skupština sa mandatom od dvije godine.

Upravni odbor:

 • koordinira rad u Udruženju;
 • priprema održavanje Skupštine.

Članovi Upravnog odbora mogu imati konkretna zaduženja iz djelokruga rada Predsjedništva kao što su koordinator rada klubova, koordinator rada sekcija, koordinator komunikacije sa okruženjem, rizničar, sekretar i dr.

Upravni odbor može u dogovoru sa klubovima i sekcijama, za potrebe rada Udruženja i organa Udruženja, angažovati administrativnog sekretara Udruženja.POVEZIVANJE

Član 31

Udruženje se može povezivati i učlanjivati u saveze ili druge odgovarajuće asocijacije u zemlji i inostranstvu.FINANSIRANJE

Član 32

Udruženje nema članarinu.

Udruženje stiče imovinu od dobrovoljnih prilogа, poklonа, donacija, zaostavštine, prihoda od privredne djelatnosti i nа drugi nаčin koji nije u suprotnosti sa zakonom.

Programi rada u Udruženju definišu i način finasiranja programa od strane učesnika u programu.OBAVLJANJE PRIVREDNE DJELATNOSTI

Član 33

Udruženje može obavljati privredne djelatnosti iz djelokruga rada svojih članova.ČLANSTVO U ORGANIZACIJI

Član 34

Članovi Udruženja mogu biti svi diplomci, magistranti, doktoranti, bivši i sadašnji profesori i saradnici Elektrotehničkog fakulteta u Podgorici ukoliko prihvataju ciljeve i djelatnosti definisane Statutom Udruženja.

Članovi Udruženja mogu biti i prijatelji Fakulteta koje za člansvo predloži jedan član Udruženja.

Odluku o prijemu u članstvo donosi Skupština udruženja većinom glasova. Prijavljivanje za članstvo u Udruženju se vrši otvaranjem profila na portalu Udruženja. O evidenciji članova Udruženja vodi se registar članova.


Prava i obaveze članova

Član 35

Član ima pravo da:

 1. ravnopravno sa drugim članovima učestvuje u ostvarivanju ciljeva Udruženja;
 2. neposredno učestvuje u odlučivanju na Skupštini, kao i preko organa Udruženja;
 3. bira i bude biran u organe Udruženja;
 4. bude blagovremeno i potpuno informisan o radu i aktivnostima Udruženja.

Član je dužan da:

 1. aktivno doprinosi ostvarivanju ciljeva Udruženja;
 2. učestvuje, u skladu sa interesovanjem, u aktivnostima Udruženja;
 3. obavlja druge poslove koje mu povjeri Skupština Udruženja


PRESTANAK ČLANSTVA

Član 36

Član može istupiti iz članstva davanjem pisane izjave o istupanju.

Članstvo u Udruženju prestaje i na osnovu odluke Skupštine u slučaju nepoštovanja odredaba ovog statuta ili narušavanja ugleda udruženja.

Inicijativu za isključenje iz Udruženja može da podnese svaki član Udruženja.

Članu se mora omogućiti da se izjasni o razlozima zbog kojih je podnijet prijedlog za donošenje odluke o prestanku njegovog članstva u Udruženju.ORGANIZACIONE FORME RADA

Član 37

Članovi Udruženja ostvaruju svoje potrebe kroz organizacione forme rada Udruženja:

 • klubovi i
 • sekcije

Skupština može doneti odluku o formiranju drugih organizacionih formi rada.


Klubovi

Član 38

Klubovi se osnivaju za zadovoljenje socijalnih programa kroz stalni termin i mjesto okupljanja.

Klubovi:

 • se osnivaju od strane najmanje deset članova. Osnivači kluba dužni su da obavijeste Upravni odbor o osnivanju kluba koji konstatuje osnivanje kluba,
 • imaju predsjednika kluba koji se bira sa mandatom koji se dogovori u klubu,
 • imaju stalni termin i mjesto okupljanja članova,
 • odlučuju o načinu finansiranja svog rada.

Sekcije

Član 39

Sekcije su organizacione forme profesionalnog povezivanja članova udruženja.

Sekcije:

 • se osnivaju od strane najmanje deset članova. Osnivači sekcije dužni su da obavijeste Upravni odbor o osnivanju sekcije, koje konstatuje osnivanje sekcije,
 • imaju definisanu oblast i program svog rada,
 • imaju predsjednika sekcije koji se bira sa mandatom koji se dogovori u sekciji,
 • odlučuju o načinu finansiranja svog rada.


PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 40

Inicijativu za pokretanje postupka o prestanku rada Udruženja može pokrenuti jedna trećina članova Skupštine.

O prestanku rada udruženja odlučuje Skupština dvotrećinskom većinom glasova članova Udruženja .

Član 41

U slučaju prestanka rada Udruženja, odluku o raspolaganju imovinom donosi Skupština dvotrećinskom većinom svih članova.

Član 42

Na sva pitanja koja nisu regulisana ovim statutom neposredno će se primjenjivati Zakon o nevladinim organizacijama.

Član 43

Ovaj statut stupa na snagu danom registracije.
U Podgorici 9. aprila 2016.Predsjedavajući Osnivačke Skupštine

Program Osnivačke skupštine

Udruženja „Alumni Elektrotehničkog fakulteta“, PodgoricaI. Sjednica Osnivačke skupštine

Dnevni red Osnivačke skupštine

 1. Reč dekana ETF-a prof. Zorana Veljovića
 2. Uvodna obraćanja
 3. O Alumni udruženju ETF-a – prof. Novak Jauković
 4. Usvajanje statuta
 5. Izbor organa Udruženja
 6. Završna obraćanja

Tokom sjednice osnivači udruženja će popuniti Spisak osnivača koji sadrži ime i prezime, JMB i potpis.


II. Socijalni program

 1. Umjetnički program
 2. Koktel

Osnivačka skupšina će se održati 9. aprila 2016. u amfiteatru 019 Elektrotehničkog fakulteta sa početkom u 11h.

KONTAKT